VERKEER/RIJKSWATERSTAAT/RIJKSOVERHEID IN HET NIEUWS

Ontvang de laatste informatie van de Rijksoverheid over Covid-19

26-11-2020 Testen op corona vanaf 1 december voor bepaalde groepen ook mogelijk zonder klachten / Rijksoverheid

Mensen van wie uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat zij in contact zijn geweest met een besmette persoon, kunnen zich vanaf 1 december op corona laten testen. Ook als ze geen klachten hebben. Dit kan op de 5e dag na het laatste risicovolle contact met die persoon. Op deze dag is het virus ook bij mensen zonder klachten goed aan te tonen Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Belangrijke voorwaarde is wel dat mensen ook daarna alert blijven op klachten en zich opnieuw laten testen als zij toch klachten krijgen.

Testen zonder klachten met meest geschikte testen

De overheid zet momenteel 3 soorten testen in: de PCR-test, de LAMP PCR-sneltest en de antigeen sneltest. Mensen zonder klachten moeten getest worden met een daarvoor geschikte test. Iemand zonder klachten kan toch anderen besmetten en daarom is het ook voor deze groep belangrijk te voorkomen dat iemand ten onrechte een negatieve testuitslag krijgt. De PCR- en LAMP PCR-test zijn voldoende gevoelig. Momenteel wordt nog onderzocht of ook de antigeen sneltesten ingezet kunnen worden.

Lees verder op Rijksoverheid


20-11-2020 Mondkapje verplicht vanaf 1 december / Rijksoverheid

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana. Tot het moment van de definitieve ingangsdatum is het mondkapje niet verplicht en kunnen mensen dus ook geen boete krijgen. Wel geldt er ook nu al een dringend advies.

Publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens

De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Concreet betekent dit dat in bijvoorbeeld restaurants of theaters het mondkapje af mag wanneer mensen aan tafel of in de zaal plaatsnemen. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen. In gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst, zoals kerken, moskeeën, tempels en synagogen, is een mondkapje niet verplicht.

Lees verder op Rijksoverheid


20-11-2020 Afspraak Rijk en provincies: in 2030 37.000 hectare bos aangeplant / Rijksoverheid

In 2030 kent Nederland een grotere diversiteit aan bos, met meer verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden. Ook komt er de komende 10 jaar 37.000 hectare bos bij, een toename van 10%, bijna 4x de omvang van de stad Utrecht. Om de kennis over – en het plezier voor – bos en bomen te vergroten, is afgesproken dat alle kinderen tijdens hun basisschoolperiode een boom planten. Dit en meer staat in de uitwerking van de Bossenstrategie, die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) – mede namens de provincies – vandaag met de Tweede Kamer deelde. Via de Bossenstrategie werkt de overheid aan het versterken van de natuur, het herstellen van de biodiversiteit en onze klimaatdoelstellingen.

Lees verder op Rijksoverheid


30-10-2020 Van vervuilende denimindustrie naar schone spijkerbroek / Rijksoverheid

8000 liter water kost het om één spijkerbroek te maken, en de totale uitstoot van de textielindustrie wereldwijd is meer dan alle uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. Er is in de textielbranche een wereld te winnen als het gaat om slim en zuinig grondstoffengebruik. Staatssecretaris Van Veldhoven (circulaire economie en milieu) zet vandaag samen met 30 partijen uit de denimindustrie een volgende duurzame stap voor een schonere textielbranche. Dat schrijft zij vandaag aan de Tweede Kamer. In de Denim Deal staan onder andere concrete afspraken voor meer hergebruik van oude denim kledingstukken.

“Ik vind dat we voor een gezonde toekomst en ons klimaat moeten toewerken naar een schonere textielindustrie. Als we hier onze vraag veranderen, heeft dat effect op hoe duurzaam bijvoorbeeld bedrijven in Turkije en China produceren. Dat maakt dat we als Nederland geen kleine speler zijn. Het bijzondere van deze Denim Deal is dat voor het eerst wereldwijd alle betrokken partijen in de (denim) textiel kringloop – van merk, tot inzamelaar en weverijen – samen de uitdaging aangaan voor een schonere kledingkast.

Staatssecretaris Van Veldhoven (circulaire economie en milieu)

Lees verder op Rijksoverheid


25-10-2020 Campagne fietsverlichting van start / Rijksoverheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat startte afgelopen donderdag 22 oktober met de nieuwe publiekscampagne over het belang van goede fietsverlichting. Komend weekeinde gaat de wintertijd in en vanaf maandag beginnen ook de scholen in het midden en zuiden van Nederland weer. Daarom gaf minister Van Nieuwenhuizen 22 oktober het startsein voor de campagne AAN in het donker, vooral bedoeld om jongeren aan te sporen fietsverlichting te gebruiken.

Lees verder op Rijksoverheid


23-10-2020 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): goed voor klimaat en boer / Rijksoverheid

In Luxemburg hebben de Europese Ministers van Landbouw na een intensieve discussie een akkoord bereikt over de algemene inzet voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Nederland is tevreden met de uitkomsten. De hervormingen dienen, in lijn met de Nederlandse inzet, te leiden tot een GLB dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendige en innovatieve landbouw in balans met natuur-, milieu- en klimaat.

Ik ben blij dat we als Europese landbouwministers tot een akkoord zijn gekomen dat goed is voor de boer, en goed voor natuur, milieu en klimaat. Het nieuwe GLB moet toekomstbestendig boeren sterker belonen en zorgt daarmee voor hoge ambities op het gebied van vergroening, innovatie en een eerlijk inkomen.”

Minister Schouten

Duurzaamheid

Voor het nieuwe GLB zet de Raad zich in om 20 procent van het budget voor inkomensondersteuning te reserveren om boeren te belonen die met hun inspanningen bijdragen aan klimaat, milieu- en natuurdoelstellingen. In een onderhandeling waarin Nederland hoge ambities had en veel landen andere belangen hadden, is Nederland tevreden met die uitkomst. Daarnaast zullen agrarische collectieven onder een nieuw GLB gesubsidieerd moeten kunnen blijven werken aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Lees verder op Rijksoverheid


06-10-2020 Overheid, (petro)chemisch bedrijfsleven en wetenschap lanceren Safety Delta Nederland / Rijksoverheid

De Nederlandse (petro)chemische industrie moet in 2030 de veiligste ter wereld zijn. Het uitgangspunt is de veiligheidsprestaties van het (petro)chemische bedrijfsleven continu te verbeteren en een bijdrage te leveren aan het streven naar nul incidenten. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven ondertekent daarom vandaag samen met vertegenwoordigers van het (petro)chemisch bedrijfsleven en de wetenschap op digitale wijze het Convenant Safety Delta Nederland (SDN).

De SDN gaat zich richten op de ontwikkeling van innovatieve veiligheidsconcepten voor Brzo-bedrijven . Er wordt een SDN Kenniscentrum ingericht waar alle belanghebbenden kennis over veiligheid kunnen halen en brengen. Verder wordt gestart met innovatie- en onderzoekstrajecten op de onderwerpen corrosie onder isolatie, lekdetectie en menselijk handelen.

Staatssecretaris Van Veldhoven onderstreept het belang en de samenwerking in de SDN. ‘Door de samenwerking van zowel de sector, als de wetenschap, als de overheid ligt er een stevige basis onder deze afspraken. Dat is nodig want 2030 is al heel snel voor de ambities die we hier met elkaar afspreken.’

Staatssecretaris Van Veldhoven

Lees verder op Rijksoverheid


03-09-2020 Eerste stappen in milieuvriendelijk ontgassen van schepen / Rijksoverheid

Varend ontgassen door binnenvaarttankschepen wordt in heel Nederland verboden. Daarom is het belangrijk dat er voldoende veilige en milieuverantwoorde alternatieven zijn voor het ontgassen naar de buitenlucht. Het ministerie stelt € 250.000 ter beschikking om mobiele ontgassingsinstallaties te testen.

Schepen moeten hun laadruimten op een milieuvriendelijke manier kunnen ontdoen van dampen die achterblijven wanneer een schip zijn vloeibare lading heeft gelost. Het zogenaamd ‘ontgassen’ vindt nu nog vaak varend plaats. Met het ontgassen worden de nog aanwezige ladingdampen in een tankschip uit het scheepsruim geblazen, zodat daarna andere stoffen kunnen worden vervoerd.

Lees verder op Rijksoverheid


Wordt u ook lid van de Parkinson Vereniging? Doneren mag ook!

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 52.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.

01-08-2020 Verkeersborden in Nederland vanaf nu digitaal beschikbaar / Rijksoverheid

Een wereldprimeur: Nederland krijgt vanaf deze week als eerste land ter wereld een digitaal overzicht van verkeersborden. De gegevens van de borden (waaronder de aanduidingscode en exacte locatie) worden digitaal opgeslagen en als open data beschikbaar gesteld. Dat is goed nieuws voor wegbeheerders, leveranciers van informatiediensten en weggebruikers. Juiste en actuele in-car informatie over verkeersborden kan de verkeersveiligheid vergroten.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden worden de gegevens van verkeersborden in Nederland digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld. Daarbij gaat het onder andere om de afbeelding op het bord, de aanduidingscode en de precieze locatie van het bord. Verzamelde gegevens worden via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) als open data beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld aan leveranciers van informatiediensten en aan wegbeheerders. Door deze gegevens te verwerken in verkeersapps of navigatiesystemen, kunnen weggebruikers up-to-date informatie ontvangen over de verkeerssituatie op hun route. Nederland is het eerste land in de wereld met zo’n digitaal overzicht van verkeersborden. In eerste instantie gaat het om de data van alle borden langs provinciale en hoofdwegen en de borden in de 130 grootste gemeenten in ons land. Na de zomer volgen de borden in alle kleinere gemeenten van ons land.

Lees verder op Rijksoverheid

28-07-2020 Nitraatuitspoeling naar grondwater: Op de goede weg, nu doorpakken / Rijksoverheid

Vanuit een gezamenlijke aanpak werken agrariërs, drinkwaterbedrijven en overheden aan het verminderen van de uitspoeling van nitraat naar grondwater. De aanpak is belangrijk om de kwaliteit van de bronnen van het drinkwater te beschermen en is in december 2017 bekrachtigd in een bestuursovereenkomst tussen LTO Nederland, Vewin, IPO en de ministeries van LNV en IenW. Inmiddels zijn tussentijdse resultaten bekend van de 34 grondwaterbeschermingsgebieden waar de aanpak gehanteerd wordt. De resultaten laten zien dat er voortgang is, maar het is wel van belang dat er nog effectievere maatregelen worden getroffen en dat meer agrariërs aansluiten om het doelbereik te vergroten.

Gezamenlijk belang

Uitspoeling van nitraat uit mest en kunstmest naar het grondwater betekent voor agrarische bedrijven een verlies van nutriënten. Drinkwaterbedrijven willen niet dat er te veel nitraat in de bronnen van het drinkwater terechtkomt en benadrukken dat het nitraatgehalte onder de 50 mg per liter grondwater moet liggen. Agrariërs bekijken per gebied welke maatregelen ze kunnen nemen om de uitspoeling te verminderen (denk bijvoorbeeld aan keuzes op het gebied van bemesting of welke teelt op welke plek). Ze worden hierbij bijgestaan door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en door adviseurs die beschikbaar worden gesteld door het Rijk, de Provincies en de drinkwaterbedrijven.

Lees verder op Rijksoverheid

07-07-2020 Eerste rijstroken Gaasperdammertunnel A9 geopend / NOS

Minister Van Nieuwenhuizen opent de eerste rijstroken van de Gaasperdammertunnel ANP

De eerste rijstroken van de Gaasperdammertunnel op de A9 in Amsterdam-Zuidoost zijn officieel geopend door minister Van Nieuwenhuizen. Het verkeer kan vanaf 13.00 uur gebruikmaken van de nieuwe tunnel. Dat geldt alleen voor verkeer uit de richting van knooppunt Diemen. Verkeer de andere kant op blijft voorlopig nog over de oude weg rijden.

De tunnel wordt in fases gebouwd en zal uiteindelijk uit vijf tunnelbuizen bestaan. Op het dak komt een groot park, dat de wijken Bijlmermeer en Gaasperdam met elkaar moet verbinden.

Lees verder op NOS

07-07-2020 A8 en A10 afgesloten voor onderhoud / ANWB

Wegafsluitingen rond Amsterdam

07 juli 2020 In de periode juli – augustus is er groot onderhoud op de wegen rond Amsterdam. Daarvoor sluit Rijkswaterstaat delen van de A8, A9 en A10 af. 

Lees verder op ANWB

01-07-2020 Grenswaarde dieselmotoremissie (DME) / Rijksoverheid

Er gaat een wettelijke grenswaarde in voor de uitstoot van dieselmotorenemissie (DME). Werkgevers zijn verplicht de blootstelling aan DME te voorkomen als dit technisch mogelijk is. Anders moet de blootstelling zo veel mogelijk worden beperkt tot onder de nieuwe grenswaarde. De grenswaarde is tot stand gekomen op basis van een advies van de Gezondheidsraad en consultatie met sociale partners.

Lees hier ook voor andere informatie wat er veranderd per 1 juli 2020

01-07-2020 Kamerbrief over gezondheidsraad advies gewasbescherming en omwonenden / Rijksoverheid

Minister Van Rijn en minister Schouten sturen een brief aan de Tweede Kamer over het gezondheidsraadsadvies gewasbescherming en omwonenden.Download ‘Kamerbrief over gezondheidsraadsadvies gewasbescherming en omwonenden

20-06-2020 Sanquin begint met verzamelen plasma voor mogelijk geneesmiddel coronavirus / Rijksoverheid

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft organisatie Sanquin gevraagd om op grote schaal plasma van herstelde coronapatiënten in te zamelen.  Dit zogenoemde convalescent plasma bevat neutraliserende antistoffen die eventueel gebruikt kunnen worden voor de behandeling van het coronavirus (COVID-19) of bij het voorkomen dat mensen besmet raken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt 10 miljoen euro bij aan dit project. Met dat geld kan Sanquin snel de extra kosten die deze inzameling met zich meebrengt opvangen.

Een internationale alliantie waar Sanquin aan bijdraagt, is druk bezig met de voorbereiding van een studie naar de inzet van de antistoffen in het plasma die binnenkort van start gaat. Verschillende geneesmiddelfabrikanten bekijken of een geneesmiddel met neutraliserende antistoffen werkzaam en veilig kan zijn bij de behandeling en het voorkomen van een COVID-19 infectie. 

Lees verder op Rijksoverheid

17-06-2020 HyWay 27 gaat van start: EZK, Gasunie en TenneT onderzoeken inzet landelijk gasnet voor de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur / Rijksoverheid

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat samen met Gasunie en TenneT onderzoeken onder welke voorwaarden een deel van het bestaande gasnet kan worden ingezet voor het transport van waterstof. Dit onderzoek, genaamd HyWay 27, moet de benodigde informatie opleveren, zodat tijdig kan worden besloten over de realisatie van infrastructuur voor transport en opslag van waterstof. Het eindrapport is naar verwachting eind 2020 gereed.

Het kabinet ziet een belangrijke rol weggelegd voor CO2-vrije waterstof bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De opschaling van waterstof draagt namelijk niet alleen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar biedt ook kansen voor economische groei, zoals is toegelicht in de Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn. Nederland kan dankzij haar gunstige ligging, de internationale havens en de aanwezige gasnetten en opslagcapaciteit ook in de toekomst een hubfunctie vervullen voor energie.

Lees verder op Rijksoverheid

12-06-2020 De Van Brienenoordbrug bij Rotterdam is verouderd, er komt één nieuwe boogbrug en de ander wordt opgeknapt / De Havenloods / Rijkswaterstaat

De Van Brienenoordbrug is verouderd en toe aan een opknapbeurt. Minister Van Nieuwenhuizen heeft besloten om de Van Brienenoordbrug volledig aan te pakken. Het werk begint in 2025 en zal in ieder geval tot na de zomer van 2027 duren.

Tijdens de werkzaamheden wordt de boogbrug in de richting van Dordrecht vervangen door een nieuwe boogbrug. De oude boogbrug wordt op een andere locatie gerenoveerd en teruggeplaatst ter vervanging van de brug in de richting van Den Haag. Daarnaast wordt het bewegingswerk gerenoveerd en worden de bediening- en besturingssystemen van de gehele brug en de brugkleppen van de brug in de richting van Den Haag vernieuwd.

De Van Brienoordbrug II in 1990

‘In 1990, nu 31 jaar terug ben ik als matroos bij Smit Internationale bij de plaatsing van de tweede boogbrug van de Van Brienenoordbrug geweest, lees hier verder op Rijnmond‘.
Hans van Geluk

Rijkswaterstaat vervangt in de zomervakantie van 2025 de brug richting Dordrecht voor een nieuwe brug. Deze wordt op een andere locatie gebouwd en later, net als de huidige Van Brienenoordbrug in 1989, op zijn plaats ingevaren. De oude brug die nu richting Dordrecht gaat, wordt daar weggehaald, gerenoveerd op een werf en komt op de plek in de richting van Den Haag. Deze omwisseling, de vervanging van de bediening- en besturingssystemen en de renovatie van de beweegbare delen vinden plaats in de zomervakanties van 2026 en 2027. Tijdens de omwisselingen is tijdelijk één brug beschikbaar voor het verkeer. Voor de oude boogbrug in de richting van Den Haag en het bedienhuis wordt een nieuwe bestemming gezocht.

Lees verder op De Havenloods

28-05-2020 Is uw rijbewijs tussen 1 februari en 31 augustus 20202 verlopen, dan blijft deze nog zeven maanden geldig / Rijksoverheid

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Die zeven maanden gaan in vanaf de dag dat het rijbewijs verloopt.

Afgelopen april besloot Van Nieuwenhuizen al dat rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, geldig blijven tot 1 juni 2020. Deze coulance wordt met deze maatregel van de Europese Commissie uitgebreid en verlengd. Door de tijdelijke regeling kunnen mensen vanaf de dag dat hun rijbewijs verloopt, maximaal zeven maanden blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. De regeling geldt voor Nederland en alle andere EU-lidstaten.

In tegenstelling tot de eerdere Nederlandse versoepeling, geldt deze Europese regeling voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

Lees verder op Rijksoverheid

20-05-2020 Kabinet stimuleert innovatie en verduurzaming stallen: subsidieregeling (Sbv) opent op 25 mei / Rijksoverheid

Veehouders die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, kunnen gebruikmaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Deze regeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant en gaat op 25 mei open voor deelname. In de veehouderij zorgt uitstoot van bepaalde stoffen uit stallen, zoals ammoniak en fijnstof, voor negatieve effecten op de volksgezondheid, milieu- en natuurkwaliteit en het klimaat. Het kabinet maakt € 172 miljoen vrij om boeren te ondersteunen die willen investeren in innovatieve en duurzame stallen. Zou het dan toch?

Lees verder op Rijksoverheid en zie ook Parkinson in het nieuws / Schouten wil landbouwgif mancozeb verbieden / Zembla BNNVARA

14-05-2020 Risicogroepen en COVID-19 / RIVM / Rijksoverheid

Sommige mensen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden als ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.

Lees verder op RIVM

11-05-2020 ‘Kleine autoraampjes zijn lastig voor hulpverleners’ / AD

Als een auto in het water belandt, is het vooral voor de passagiers achterin steeds moeilijker om via de ramen de auto te verlaten. De achterste zijramen van nieuwe auto’s worden steeds kleiner. En ze zijn steeds vaker donkergetint, waardoor hulpverleners moeilijk een inschatting kunnen maken van eventuele inzittenden. Legt de functionaliteit het af tegen kunstzinnigheid?

Lees verder op AD

08-05-2020 Dit is het veiligheidsprotocol voor rijlessen vanaf 11 mei / RijschoolPro

In een lesauto zitten alleen de leerling en de instructeur, na elke rijles moet het voertuig worden gedesinfecteerd en minimaal tien minuten worden doorgelucht en gebruik van de airco of luchtcirculatie wordt afgeraden. Het zijn een aantal punten uit het 19 pagina’s tellende veiligheidsprotocol voor rijlessen wat door de brancheverenigingen is opgesteld. 

Lees verder op RijschoolPro

06-05-2020 Schuim in je oliedop? Hier komt het door / Rijschoolvandaag

Foto Bardhal Nederland

Heeft je oliedop een schuimkraagje aan de binnenkant? Of zelfs een hele klont wit schuim? Dan moet je even verder lezen, want dit kan schadelijk zijn voor je motor. Het komt doordat auto’s meer stilstaan door de lockdown.

Lees verder op Rijschoolvandaag

03-05-2020 RIVM onderzoekt verband veehouderij en zware coronaklachten / BNNVARA JOOP

Sterke vermoedens dat luchtvervuiling de gevolgen van Covid-19 verergert zijn er al langer. In gebieden waar meer fijnstof is, hebben mensen een grotere kans om aan de ziekte te overlijden, ontdekten Harvard-onderzoekers. Een verklaring daarvoor is dat de longen van mensen in regio’s met meer luchtvervuiling al zijn aangetast. (Horen we deze berichten ook al niet over Parkinson? redactie Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer)

Lees verder op BNNVARA JOOP

03-05-2020 ‘Kan ik mijn cruise-control vastzetten op 30 km/uur?’ / AD

Foto Algemeen Dagblad

,,Veel auto’s hebben tegenwoordig cruise-control: handig! Maar in mijn Peugeot 208 kan ik hem niet vastzetten op 30 km/u. Ik vind het moeilijk om mij aan die snelheid te houden, vooral op wegen die uitnodigen om harder te rijden. Er zijn auto’s waarin de cruise-control zich wel op 30 km/u laat vastzetten. Kan ik zelf iets aan mijn auto veranderen, of moet ik mij hierbij neerleggen?”

Lees verder op AD

01-05-2020 Testbeleid Covid-19 uitgebreid voor nieuwe doelgroepen; o.a mantelzorgers van kwetsbare groepen / Rijksoverheid

Personeel in het basisonderwijs en de kinderopvang, jeugdtrainers en mantelzorgers kunnen binnenkort getest worden. Binnen de beschikbare testcapaciteit is er ruimte om extra doelgroepen te testen.

Mantelzorgers

Mantelzorgers van kwetsbare groepen kunnen uiterlijk met ingang van 18 mei eveneens getest worden door de GGD als ze klachten hebben. Het  RIVM werkt momenteel de aanpassing van de richtlijn voor deze doelgroep verder uit.

Lees verder op Rijksoverheid

01-05-2020 Advies: verwijder aanvullende informatie-app NL-Alert wegens data-lek / Rijksoverheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft vandaag melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een data-lek in de aanvullende informatie-app van NL-Alert. Deze app is vrij nieuw en is aanvullend op het algemene NL-Alert alarmmiddel van de overheid in het geval van een noodsituatie. De app kan sinds begin maart worden gedownload door gebruikers van een Android- of iOS-toestel voor aanvullende informatiediensten. Intussen hebben circa 58.000 gebruikers deze extra informatie-app gedownload. Zij krijgen het advies om deze aanvullende NL-Alert-app te verwijderen van hun telefoon. Het verwijderen van de aanvullende app heeft geen gevolgen voor het ontvangen van alarmberichten van NL-Alert zelf, want het is een heel ander systeem.

Lees verder op Rijksoverheid

29-04-2020 Sterkste prijsdaling motorbrandstoffen sinds 2008 / CBS

De prijzen van motorbrandstoffen aan de pomp zijn gemiddeld over maart 2020, tijdens het begin van de coronacrisis in Nederland, met 6,1 procent gedaald ten opzichte februari 2020. Dat is de sterkste daling sinds 2008. Dit meldt het CBS op basis van data van Travelcard Nederland.

Lees verder op CBS

29-04-2020 Campagne over mentale gezondheid tijdens de coronacrisis van start / Rijksoverheid

Vandaag is de overheidscampagne gericht op mentale klachten tijdens de coronacrisis van start gegaan. Met de boodschap: ‘Somber of gespannen door het coronavirus? Praat erover’ wordt aandacht gevraagd voor de psychische gevolgen van de corona-uitbraak. Op de radio en op sociale media worden praktische tips gegeven en worden mensen opgeroepen om erover te praten of hulp te zoeken als dat nodig is. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil met de campagne eraan bijdragen dat mensen deze periode mentaal zo goed mogelijk doorkomen.

Lees verder op Rijksoverheid

27-04-2020 De bouw van de langste verkeerstunnel ter wereld tussen Denemarken en Duitsland begint in januari – 3 Nederlandse bedrijven helpen daarbij / ANP

Bouwbedrijf BAM en baggeraars Boskalis en Van Oord helpen bij de aanleg van de nieuwe verkeerstunnel tussen Denemarken en Duitsland. De zogeheten Fehmarnbelt-verbinding wordt de langste verkeers- en spoortunnel ter wereld. Met het project is 6 miljard euro gemoeid. De bouw van de tunnel begint in januari 2021. De opening voor het verkeer staat gepland in 2029.

Lees verder op Business Insider / ANP

24-04-2020 Uitstel aangifte voor mensen met DigiD-machtigingscode / Rijksoverheid

De Belastingdienst komt mensen tegemoet die gebruik maken van hulp bij het doen van hun aangifte. Mensen die voor deze ondersteuning een DigiD-machtigingscode hebben en nog geen aangifte hebben gedaan, krijgen automatisch uitstel voor het doen van aangifte tot 1 september 2020.

Lees verder op Rijksoverheid

23-04-2020 Van Nieuwenhuizen neemt maatregelen voor versnelling infraprojecten / Rijksoverheid

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en de bouwsector nemen maatregelen om het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust in het huidige corona-tijdperk volop draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. Een speciale taskforce van Rijkwaterstaat en de bouwers brengt in kaart welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden. De minister en de bouw- en technieksector zetten daarnaast in op versnelling van asfalterings- en andere onderhoudswerkzaamheden bij projecten die nu al in uitvoering zijn.

Lees verder op Rijksoverheid

22-04-2020 Missie geslaagd: snelheidsverlaging snel én veilig doorgevoerd / Rijkswaterstaat

Met een maximumsnelheid van 100 km/h overdag maakt de overheid de weg vrij voor nieuwe bouw- en infraprojecten. Dankzij goede samenwerking wisten Rijkswaterstaat en onderhoudsaannemers deze maatregel snel én veilig door te voeren.

Lees Verder op Rijkswaterstaat

21-04-2020 Onnodig hutjemutje wachten voor rood licht: ‘Verkeerslichten moeten uit’ / AD

Hoe gaan we straks naar het werk en naar school met de 1,5 meter afstand in het ov? Door het afnemend aantal plaatsen in trein en bus moeten steden straks rijbanen opofferen voor fietsers, zo bepleiten verkeersdeskundigen. In Duitsland gebeurt het al.

Lees verder op AD

18-04-2020 Minister Van Nieuwenhuizen: Rijbewijzen tijdelijk langer geldig / Rijksoverheid

Door de COVID-19-maatregelen van het kabinet zijn de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat er een tijdelijke oplossing komt: alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig tot 1 juni 2020. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder op Rijksoverheid

10 april 2020 Vanaf maandag 13 april 2020 werkzaamheden aan de A8 / Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt Boskalis in de komende 3 weken ‘s avonds en ’s nachts op de snelweg A8 tussen de N246 en het knooppunt Zaandam. De werkzaamheden beginnen aanstaande maandag 13 april 2020.

Lees verder op Rijkswaterstaat

09 april 2020 A59: extra lange weekendafsluitingen tussen knooppunt Empel en knooppunt Hooipolder (richting Breda en Rotterdam); 17-21 en 23-27 april 2020 / Rijkswaterstaat

Foto Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat voert gepland onderhoud uit aan de snelweg A59. De weg is hierdoor afgesloten van vrijdag 17 april 21.00 uur tot dinsdag 21 april 2020 05.00 uur tussen knooppunt Empel en knooppunt Hooipolder in de richting van Breda en Rotterdam.

Lees verder op Rijkswaterstaat

08 april 2020 Maatregelen tegen geluidhinder Zuid-Hollandse rijkswegen bekend / Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Zuid-Holland komen in totaal circa 1.900 woningen in 22 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. 

Lees verder op Rijkswaterstaat

31-01-2020 Tim Coronel nieuwe gezicht van strijd tegen afleiding zakelijke autorijder / Rijksoverheid

Autocoureur Tim Coronel wordt de ambassadeur voor MONO-zakelijk. Hij gaat het komende jaar werkgevers stimuleren om afleiding in het verkeer aan te pakken. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakte de benoeming van Coronel bekend bij de afsluiting van een 24-uurs sessie met tientallen vertegenwoordigers van bedrijven en kennisinstellingen. Die presenteerden in Bergambacht concrete ideeën om dit jaar zoveel mogelijk werkgevers te overtuigen van het nut en de noodzaak van afspraken over MONO-rijden.

Lees verder op Rijksoverheid