Disclaimer

Niets uit de website Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer.

Foto door cottonbro op Pexels.com

De inhoud van deze website, evenals de inhoud van alle andere uitingen van Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer op het internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden en/of voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Het kan voorkomen dat benoemde verkeersregels in uitleg en/of in video’s achterhaalt zijn en er nieuwe toepassingen en/of sub regels bij zijn toegevoegd. Parkinson(isme) en verkeersdeelnemer probeert zoveel mogelijk up to date informatie te verstrekken, doch kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De op de website Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer ter beschikking gestelde inhoud, informatie en aanbevelingen en/of getoonde foto impressies en videobeelden, mede van derden (hierna: ‘informatie’) wordt u te goeder trouw verstrekt. Deze informatie wordt als juist verondersteld op het moment dat u hiervan kennis neemt. Echter Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer stelt zich niet garant voor de volledigheid en juistheid van deze informatie. U draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht. In geen geval kan Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze informatie wordt gesteld of het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer behoudt zich het recht voor om de informatie van Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren. 

Auteursrecht op foto’s: 10 geboden

1     Respecteer het auteursrecht op foto’s
2     Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als u een foto wilt gebruiken
3     Vertrouw niet op de mededeling van anderen, alleen de fotograaf kan
toestemming geven voor het gebruik van een foto
4     Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding
5     Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden
6     Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto
niet als u niet weet wie de maker is
7     Vermeld altijd de naam van de fotograaf
8     Bewerk of verknip een foto niet zonder de toestemming van de fotograaf
9     Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen
toestemming voor gebruik
10  Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie

Alle getoonde beelden op deze site zijn louter bedoeld om te bekijken.
Ander gebruik, vermenigvuldiging, verspreiden of gebruik door derden is niet toegestaan zonder onze schriftelijk toestemming.

Alle informatie op Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer is eigendom van Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer en de bronnen zoals vermeld op deze website en valt onder de wetten op bescherming van het auteursrecht, zodra de informatie op de webserver aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. De informatie op Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer mag slechts worden gekopieerd ter informatie en uitsluitend voor particuliere doeleinden; iedere reproductie en/of ieder gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden, tenzij schriftelijk of mondeling is overeengekomen. Er wordt geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer, aan gebruikers van deze website toegekend.

Wanneer u de website van Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer bezoekt, verstrekt u ons wellicht bepaalde persoonlijke gegevens zodat wij beter aan uw informatie aanvragen en/of verzoeken kunnen voldoen. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer ten behoeve van de afhandeling van berichten en ten behoeve van internet analysedoeleinden. Zie ook de pagina AVG

Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van  Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer waarnaar verbindingen, zogenaamde links, kunnen worden gemaakt. Deze verbindingen worden aan de bezoekers cq. gebruikers van Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer door Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer aangeboden als serviceverlening en/of informatieverstrekking. De beslissing om deze verbindingen te activeren behoort volledig toe aan de web-gebruikers zelf.

© Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer